Wiadomości i ogłoszenia

INSTYTUT PÓŁNOCNY

Fundacja IP

REGULAMIN SERWISU

z dnia 2012.01.20 (popr. 2015.12.20)

 

A. Informacje ogólne
1. Operatorem serwisu INTERWENCJA.PL jest fundacja INSTYTUT PÓŁNOCNY z siedzibą we Wrocławiu zwana dalej IP.
2. Serwis INTERWENCJA.PL jest internetowym serwisem dziennikarsko-interwencyjnym, publikuje sprawy dotyczące naruszania prawa oraz udziela pomocy poszkodowanym.

B. Materiały dziennikarskie i dane osobowe
1. Osoby przesyłające materiały dziennikarskie (zwani dalej autorzy) wyrażają zgodę na publikację ich materiałów dziennikarskich w serwisie INTERWENCJA.PL.
2. Autorzy wyrażają zgodę na dokonywanie korekt, zmian, przeróbek, skrótów redakcyjnych przesłanych materiałów dziennikarskich w taki sposób, by bez zmiany merytorycznych treści, dostosować materiał dziennikarski do publikacji. Brak sprzeciwu autora w ciągu 24 godzin od dnia przesłania projektu zmienionego artykułu do publikacji uważa się za wyrażenie zgody na treść przygotowanej publikacji, którą sygnować będzie autor.
3. Autor ma prawo do sygnowania publikacji zarówno pełnym imieniem i nazwiskiem jak i inicjałami. Dane autora będą wydawane tylko na żądanie prokuratury lub sądu w przypadku, gdyby treść publikacji została zaskarżona.
4. IP nie odpowiada za treść zamieszczanych przez autorów publikacji, zgodnie z prawem do wolności wypowiedzi. Po powzięciu informacji o żądaniach strony trzeciej co do usunięcia lub poprawienia treści publikacji ze względu na oświadczenie tej strony o nieprawdziwości przytoczonych w publikacji faktów, redakcja serwisu INTERWENCJA.PL umieści pod artykułem stosowne wyjaśnienia strony trzeciej wraz z informacją o toczącym się ewentualnie postępowaniem sądowym w tej sprawie.
5. Redakcja serwisu INTERWENCJA.PL usunie publikacje zawierające nierzetelnie zebrane informacje lub naruszające dobra strony osób trzecich, gdy otrzyma stosowny nakaz sądowy lub też gdy z badań własnych wynikać będzie wadliwość danej publikacji.
6. Autorzy zgadzają się na przechowywanie ich danych osobowych dla potrzeb ewentualnego postępowania sądowego.

C. Darowizny
1. Wszelkie darowizny skierowane na rzecz serwisu INTERWENCJA.PL można wpłacać na wskazany rachunek bankowy IP lub gotówką w sekretariacie IP.
2. Darowizny, których tytuł nie wskazuje na przeznaczenie na rzecz serwisu INTERWENCJA.PL są przekazywane do ogólnej puli środków statutowych fundacji IP.
3. Wpłaty i darowizny, które w tytule mają nieczytelne lub niezrozumiałe treści lub które nie zawierają tutułu wpłaty, przekazywane są do ogólnej puli środków statutowych fundacji IP.
4. Darowizny przekazane na projekty zakończone lub też na rzecz osób czy instytucji, które nie są w danej chwili pod kuratelą fundacji IP, przekazywane są do ogólnej puli środków statutowych fundacji IP.
5. W przypadku, gdy kwota darowizny jest tak duża, że tylko część tej kwoty jest kwotą wyczerpującą potrzeby danego projektu lub potrzeby osoby widniejącej w tytule darowizny, nadmiarowa kwota przekazana będzie do ogólnej puli środków statutowych fundacji IP.
6. W przypadku, gdy darowizna kierowana do IP dotyczy pomocy innej osobie lub instytucji, a jednocześnie IP nie posiada osobnego budżetu na finansowanie obsługi takiej pomocy, z kwoty darowizny może zostać pobrana opłata na obsługę udzielania pomocy w kwocie nie większej niż 20% wartości darowizny, przy czym minimalną kwotą opłaty za obsługę jest kwota 15 zł. W przypadku, gdy IP posiada odpowiednie własne środki przeznaczone na pomoc potrzebującym, może nie pobierać opłaty za obsługę lub też pobrać ją w niższej kwocie.
7. Przekazanie darowizny osobie lub instytucji wymaga zgody tej osoby lub instytucji, przy czym IP może sprawdzić czy osoba lub instytucja rzeczywiście mają uwiarygodnioną potrzebę wsparcia. W przypadku, gdy okaże się, że osoba lub instytucja nie wypełnia przesłanek do pomocy, Zarząd fundacji IP może podjąć jednomyślną decyzję o innym przeznaczeniu darowizny.
8. Darczyńca ma prawo przy pomocy poczty e-mail lub faksem przesłać swoje dane kontaktowe (numer telefonu, faxu lub adres e-mail) z żądaniem, by informowano go o wykorzystaniu darowizny lub o zmianie jej przeznaczenia; tylko w takim wypadku IP powiadomi darczyńcę jeśli część lub cała kwota darowizny została przeznaczona na inny niż w wskazany w tytule cel darowizny.
9. Darczyńcy przysługuje prawo do anonimowości; jeżeli darczyńca nie wskaże wprost zainteresowania publikacją swoich danych na stronach internetowych zarządzanych przez IP, dane te pozostają anonimowe za wyjątkiem imienia, inicjału nazwiska oraz miejscowości darczyńcy (które mogą być publikowane przez IP), chyba, że darczyńca zastrzegł również i te dane – w takim wypadku w ewentualnych publikacjach będzie się pojawiać informacja jedynie o nazwie miejscowości (dla wsi będzie to nazwa gminy) darczyńcy a w przypadku braku tych danych wyłącznie o kwocie darowizny.
10. Darczyńca dokonując wsparcia zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Instytut Północny z góry serdecznie dziękuje za wszelką pomoc i wpłacone darowizny – wrażliwość na potrzeby innych ludzi świadczy o wielkim sercu każdego darczyńcy.

D. Pomoc prawna
1. Pomoc prawna oparta jest na pracy prawników-wolontariuszy oraz w przypadku posiadania środków budżetowych także na pracy odpłatnej prawników.
2. IP nie odpowiada za treść materiałów pomocowych przygotowanych przez prawników; odpowiadają oni własnym nazwiskiem za wszelkie wyrządzone szkody.
3. Korzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej możliwe jest jedynie w sposób opisany w instrukcji zamieszczonej w odpowiednim dziale serwisu INTERWENCJA.PL.
4. Jeżeli IP posiada odpowiednie środki budżetowe, może wysyłać swoich pracowników lub wolontariuszy w celu dokonywania interwencji lokalnych w urzędach, sądach, miejscach zamieszkania osób poszkodowanych a także w celu monitorowania praworządności urzędników państwowych.
5. IP nie odpowiada za opóźnienia w przedstawieniu pomocy prawnej lub za jej brak.
6. IP nie pobiera opłat za bezpłatną pomoc prawną, jednak w przypadku uczestnictwa prawników IP w postępowaniach sądowych zakończonych wygraną strony reprezentowanej przez prawników IP, mogą oni otrzymać wynagrodzenie zasądzone przez sąd powszechny od strony przeciwnej. Osoby korzystające z pomocy IP mogą wpłacać dobrowolne darowizny na rzecz projektów IP (w tym na projekt INTERWENCJA.PL).
7. W przypadku sprawy dotyczącej osoby poszkodowanej, która posiada odpowiednie środki finansowe, może ona zamówić od IP dodatkowe płatne usługi obsługi prawnej nie przewidzianej w standardowym toku udzielania bezpłatnych porad prawnych. Wynagrodzenie za takie usługi ustalane jest indywidualnie z osobą zainteresowaną takimi usługami.
8. Środki finansowe uzyskane ze świadczenia usług odpłatnych są przeznaczane na wynagrodzenia pracowników oraz zasilają fundusz środków statutowych IP.

E. Postanowienia końcowe
1. Regulamin może być zmieniony przez decyzję Zarządu fundacji IP.
2. Decyzje w sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem są podejmowane przez Zarząd IP, od decyzji tych można odwołać się do Rady IP, która pełni funkcje kontrolne.

na kasyno online | flekosteel peru inkafarma | On this website you can see best big ass